รหัสตัวแทนชื่อ-สกุลเบอร์โทรติดต่อจังหวัด
V10179วราภรณ์ มีพันธ์062-496-9654ชุมพร
V10201รัชนี พรหมทอง093-416-9596นครศรีธรรมราช
V10072 ณัฐชยา แผลงศร 082-161-6714 , 095-418-3297 ยะลา
V10067เสาวลักษณ์ มณีรักษ์086-692-8072สงขลา (สิหนคร/หาดใหญ่)
V10087กุลฑลี เดชสุข084-195-3874สงขลา (สิหนคร)
V10185รุสนา รัตนะ089-033-9582กระบี่ (เมือง)
V10104พรทิพย์ อินสริสพงศ์089-006-2635พัทลุง (แม่ขรี, ตะโกหมด)
V10086 ศิริขวัญ มีชัยชนะ 082-828-5332 พัทลุง (เมือง)/สงขลา (สะเดา)
V10255สุภาวดี บุญสนิท080-294-2232พัทลุง (เมือง)
V10181ธิดารัตน์ ทรัพย์พร้อม085-785-7790สรุาษฎร์ธานี (บ้านตาขุน)