รหัสตัวแทนชื่อ-สกุลเบอร์โทรติดต่อจังหวัด
V10234ศศิกานต์ นนทะแสง093-090-1488ขอนแก่น
V10006ชุติมา สุนา080-193-0154ขอนแก่น
V10170จรรยมณฑน์ แก้วรักษา083-248-7402บุรีรัมย์
V10168กรรณิการ์ ภูแสงธร098-801-8445อุดรธานี/เกาหลีใต้
V10124วลัยลกัษณ์ ไชยหาญ098-242-2394อดุ รธานี (เมือง, เพ็ญ)