รหัสตัวแทนชื่อ-สกุลเบอร์โทรติดต่อจังหวัด
V10053ฐาปนีย์ พัวพันพัฒนา082-896-5326เชียงราย
V10074เกสรา โชครฐากุล087-851-2349เชียงใหม่/ตาก
V10062เพ็ญแข ระลึก088-282-9265แพร่ (เมือง)
V10072ณัฐชยา แผลงศร082-161-6714 , 095-418-3297สุโขทัย
V10236จฑุารัตน์ แสงยา083-324-2264เชียงใหม่ (ฮอด)
V10167โชติมณี จินะโต้ง098-818-4651เชียงใหม่ (ฮอด, ดอยเต่า , เมือง)
V10129อสุาห์ บูราณ087-466-7644เชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)
V10004อมุาพร บรุพาสิริ087-174-0858ลำปาง(งาว)/พะเยา(แม่กา)
V10225ภัทรภรณ์ หมื่นสุข065-359-6299แม่ฮ่องสอน